Volledige tekst van de toespraak van paus Franciscus tot congres

Deel dit verhaal!

TN Opmerking: dit is de volledige en onbewerkte tekst van de toespraak van paus Franciscus voor het Congres op 24 september 2015.

'Dhr. Vice-president, meneer de spreker, geachte leden van het Congres, beste vrienden,

'Ik ben u zeer dankbaar voor uw uitnodiging om deze gezamenlijke congreszitting toe te spreken in "het land van de vrijen en het huis van de dapperen". Ik zou graag willen denken dat de reden hiervoor is dat ook ik een zoon ben van dit grote continent, waarvan we allemaal zoveel hebben ontvangen en waarvoor we een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid delen.

'Elke zoon of dochter van een bepaald land heeft een missie, een persoonlijke en sociale verantwoordelijkheid. Uw eigen verantwoordelijkheid als leden van het Congres is om dit land, door uw wetgevende activiteit, in staat te stellen als natie te groeien. U bent het gezicht van de mensen, hun vertegenwoordigers. U wordt geroepen om de waardigheid van uw medeburgers te verdedigen en te behouden in het onvermoeibare en veeleisende streven naar het algemeen welzijn, want dit is het hoofddoel van alle politiek. Een politieke samenleving houdt stand wanneer ze als roeping tracht te voorzien in gemeenschappelijke behoeften door de groei van al haar leden te stimuleren, vooral die in situaties van grotere kwetsbaarheid of risico. Wetgevende activiteit is altijd gebaseerd op zorg voor de mensen. Hiervoor bent u uitgenodigd, geroepen en bijeengeroepen door degenen die u hebben gekozen.

'Het jouwe is een werk dat me op twee manieren doet nadenken over de figuur van Mozes. Enerzijds symboliseert de patriarch en wetgever van het volk Israël de behoefte van de volkeren om hun gevoel van eenheid levend te houden door middel van rechtvaardige wetgeving. Aan de andere kant leidt de figuur van Mozes ons rechtstreeks naar God en dus naar de transcendente waardigheid van de mens. Mozes geeft ons een goede synthese van uw werk: u wordt gevraagd om door middel van de wet het beeld en de gelijkenis te beschermen die God op elk menselijk gezicht heeft gevormd.

'Vandaag zou ik niet alleen u willen toespreken, maar via u de hele bevolking van de Verenigde Staten. Hier wil ik, samen met hun vertegenwoordigers, van deze gelegenheid gebruik maken om een ​​dialoog aan te gaan met de vele duizenden mannen en vrouwen die elke dag streven naar een eerlijk dagwerk, om hun dagelijks brood mee naar huis te nemen, om geld te besparen en - één stap in een tijd - om een ​​beter leven voor hun gezin op te bouwen. Dit zijn mannen en vrouwen die zich niet alleen bezighouden met het betalen van hun belastingen, maar die op hun eigen rustige manier het leven van de samenleving in stand houden. Ze wekken solidariteit op door hun daden en ze creëren organisaties die de meest behoeftigen een helpende hand bieden.

'Ik zou ook graag de dialoog willen aangaan met de vele ouderen die een schatkamer zijn van door ervaring gesmeed wijsheid, en die vooral door middel van vrijwilligerswerk op veel manieren zoeken om hun verhalen en inzichten te delen. Ik weet dat velen van hen met pensioen zijn, maar nog steeds actief; ze blijven werken om dit land op te bouwen. Ik wil ook de dialoog aangaan met al die jonge mensen die werken aan het realiseren van hun grote en nobele ambities, die niet op een dwaalspoor worden gebracht door gemakkelijke voorstellen en die in moeilijke situaties verkeren, vaak als gevolg van onvolwassenheid van de kant van veel volwassenen. Ik wil met u allen een dialoog voeren, en ik zou dit willen doen vanuit het historische geheugen van uw volk. 

'Mijn bezoek vindt plaats in een tijd dat mannen en vrouwen van goede wil de jubilea van verschillende grote Amerikanen vieren. Ondanks de complexiteit van de geschiedenis en de realiteit van de menselijke zwakheid konden deze mannen en vrouwen, ondanks al hun vele verschillen en beperkingen, door hard werken en zelfopoffering - waarvan sommige ten koste van hun leven - een betere toekomst opbouwen. Ze vormden fundamentele waarden die voor altijd zullen blijven bestaan ​​in de geest van het Amerikaanse volk. Een volk met deze geest kan vele crises, spanningen en conflicten doorstaan, terwijl ze altijd de middelen vinden om vooruit te komen, en dat op een waardige manier. Deze mannen en vrouwen bieden ons een manier om de werkelijkheid te zien en te interpreteren. Om hun nagedachtenis te eren, worden we geïnspireerd, zelfs tijdens conflicten, en in het hier en nu van elke dag, om onze diepste culturele reserves aan te spreken.

'Ik zou vier van deze Amerikanen willen noemen: Abraham Lincoln, Martin Luther King, Dorothy Day en Thomas Merton.

'Dit jaar is het honderdvijftigste verjaardag van de moord op president Abraham Lincoln, de bewaker van de vrijheid, die zich onvermoeibaar heeft ingespannen om' deze natie onder God een nieuwe geboorte van vrijheid te geven '. Bouwen aan een toekomst van vrijheid vereist liefde voor het algemeen welzijn en samenwerking in een geest van subsidiariteit en solidariteit.

'We zijn ons allemaal terdege bewust van en maken ons grote zorgen over de verontrustende sociale en politieke situatie van de wereld van vandaag. Onze wereld is in toenemende mate een plaats van gewelddadige conflicten, haat en wreedheden, zelfs begaan in de naam van God en religie. We weten dat geen enkele religie immuun is voor vormen van individuele waanideeën of ideologisch extremisme. Dit betekent dat we in het bijzonder aandacht moeten schenken aan elk type fundamentalisme, of het nu religieus is of wat dan ook. Een delicaat evenwicht is vereist om geweld te bestrijden dat wordt gepleegd in naam van een religie, een ideologie of een economisch systeem, terwijl tegelijkertijd de godsdienstvrijheid, intellectuele vrijheid en individuele vrijheden worden gewaarborgd. Maar er is nog een andere verleiding waar we in het bijzonder voor moeten waken: het simplistische reductionisme dat alleen goed of kwaad ziet; of, zo u wilt, de rechtvaardigen en zondaars. De hedendaagse wereld, met zijn open wonden die zo veel van onze broeders en zusters treffen, vereist dat we elke vorm van polarisatie onder ogen zien die haar in deze twee kampen zou verdelen. We weten dat we in de poging om van de vijand van buitenaf te worden bevrijd, in de verleiding kunnen komen om de innerlijke vijand te voeden. De haat en het geweld van tirannen en moordenaars imiteren is de beste manier om hun plaats in te nemen. Dat is iets wat u als volk afwijst.

'Onze reactie moet in plaats daarvan hoop en genezing zijn, vrede en gerechtigheid. Ons wordt gevraagd de moed en de intelligentie te verzamelen om de vele geopolitieke en economische crises van vandaag op te lossen. Zelfs in de ontwikkelde wereld zijn de effecten van onrechtvaardige structuren en acties maar al te duidelijk. Onze inspanningen moeten gericht zijn op het herstellen van hoop, het rechtzetten van fouten, het nakomen van verplichtingen, en zo het welzijn van individuen en mensen bevorderen. We moeten samen voorwaarts gaan, als Ă©Ă©n, in een hernieuwde geest van broederschap en solidariteit, en royaal samenwerken voor het algemeen welzijn.

'De uitdagingen waarmee we vandaag worden geconfronteerd, vragen om een ​​hernieuwing van die geest van samenwerking, die in de geschiedenis van de Verenigde Staten zoveel goeds heeft bereikt. De complexiteit, de ernst en de urgentie van deze uitdagingen vereisen dat we onze middelen en talenten bundelen en ons voornemen om elkaar te steunen, met respect voor onze verschillen en onze gewetensovertuigingen.

'In dit land hebben de verschillende religieuze denominaties in hoge mate bijgedragen aan de opbouw en versterking van de samenleving. Het is belangrijk dat vandaag, net als in het verleden, de stem van het geloof nog steeds wordt gehoord, want het is een stem van broederschap en liefde, die probeert het beste in elke persoon en in elke samenleving naar boven te halen. Een dergelijke samenwerking is een krachtig hulpmiddel in de strijd om nieuwe wereldwijde vormen van slavernij uit te bannen, voortgekomen uit ernstige onrechtvaardigheden die alleen kunnen worden overwonnen door nieuw beleid en nieuwe vormen van sociale consensus.

'Hier denk ik aan de politieke geschiedenis van de Verenigde Staten, waar de democratie diep geworteld is in de geest van het Amerikaanse volk. Alle politieke activiteiten moeten het welzijn van de menselijke persoon dienen en bevorderen en moeten gebaseerd zijn op respect voor zijn of haar waardigheid. "We beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend, dat alle mensen gelijk zijn geschapen, dat ze door hun Schepper bepaalde onvervreemdbare rechten hebben gekregen, waaronder leven, vrijheid en het nastreven van geluk" (Declaration of Independence, 4 juli 1776). Als de politiek echt in dienst moet staan ​​van de menselijke persoon, volgt daaruit dat ze geen slaaf kan zijn van de economie en de financiën. Politiek is daarentegen een uitdrukking van onze dwingende behoefte om als één te leven, om als één van het grootste algemeen welzijn op te bouwen: die van een gemeenschap die bepaalde belangen opoffert om in gerechtigheid en vrede haar goederen, haar belangen te delen. , zijn sociale leven. Ik onderschat de moeilijkheid die dit met zich meebrengt niet, maar ik moedig u aan om deze inspanning te leveren.

'Ook hier denk ik aan de mars die Martin Luther King vijftig jaar geleden van Selma naar Montgomery leidde als onderdeel van de campagne om zijn' droom 'van volledige burgerrechten en politieke rechten voor Afro-Amerikanen te vervullen. Die droom blijft ons allemaal inspireren. Ik ben blij dat Amerika voor velen nog steeds een land van "dromen" is. Dromen die leiden tot actie, tot participatie, tot toewijding. Dromen die het diepste en meest ware in het leven van een volk doen ontwaken.

'In de afgelopen eeuwen zijn miljoenen mensen naar dit land gekomen om hun droom van een toekomst in vrijheid na te jagen. Wij, de mensen van dit continent, zijn niet bang voor buitenlanders, omdat de meesten van ons ooit buitenlanders waren. Ik zeg dit tegen u als zoon van immigranten, wetende dat zo velen van u ook afstammen van immigranten. Tragisch genoeg werden de rechten van degenen die hier lang vóór ons waren, niet altijd gerespecteerd. Voor die volkeren en hun naties, vanuit het hart van de Amerikaanse democratie, wil ik mijn hoogste achting en waardering bevestigen. Die eerste contacten waren vaak turbulent en gewelddadig, maar het is moeilijk om het verleden te beoordelen aan de hand van de criteria van het heden. Niettemin, als de vreemdeling in ons midden een beroep op ons doet, moeten we de zonden en fouten uit het verleden niet herhalen. We moeten ons nu voornemen om zo nobel en rechtvaardig mogelijk te leven, terwijl we nieuwe generaties leren om onze "buren" en alles om ons heen niet de rug toe te keren. Het opbouwen van een natie roept ons op om te erkennen dat we constant met anderen moeten omgaan, een denkwijze van vijandigheid moeten verwerpen om een ​​van wederkerige subsidiariteit aan te nemen, in een constante poging om ons best te doen. Ik ben ervan overtuigd dat we dit kunnen doen.

'Onze wereld wordt geconfronteerd met een vluchtelingencrisis van een omvang die sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer is voorgekomen. Dit stelt ons voor grote uitdagingen en veel moeilijke beslissingen. Ook op dit continent worden duizenden mensen naar het noorden geleid op zoek naar een beter leven voor zichzelf en voor hun dierbaren, op zoek naar meer kansen. Is dit niet wat we willen voor onze eigen kinderen? We moeten niet verrast zijn door hun aantal, maar ze moeten eerder als personen zien, hun gezichten zien en naar hun verhalen luisteren, in een poging zo goed mogelijk op hun situatie te reageren. Om te reageren op een manier die altijd humaan, rechtvaardig en broederlijk is. We moeten tegenwoordig een algemene verleiding vermijden: alles weggooien wat lastig blijkt te zijn. Laten we de gulden regel niet vergeten: 'Behandel anderen zoals u wilt dat zij u behandelen' (Mt 7: 12).

'Deze Regel wijst ons in een duidelijke richting. Laten we anderen behandelen met dezelfde passie en mededogen waarmee we behandeld willen worden. Laten we voor anderen dezelfde mogelijkheden zoeken die we voor onszelf zoeken. Laten we anderen helpen om te groeien, want we zouden zelf graag geholpen willen worden. Kortom, als we zekerheid willen, laten we dan zekerheid geven; als we leven willen, laten we dan leven geven; als we kansen willen, laten we dan kansen bieden. De maatstaf die we voor anderen gebruiken, is de maatstaf die de tijd voor ons zal gebruiken. De Gouden Regel herinnert ons ook aan onze verantwoordelijkheid om het menselijk leven in elke fase van zijn ontwikkeling te beschermen en te verdedigen.

'Deze overtuiging heeft mij er vanaf het begin van mijn bediening toe gebracht om op verschillende niveaus te pleiten voor de wereldwijde afschaffing van de doodstraf. Ik ben ervan overtuigd dat deze manier de beste is, aangezien elk leven heilig is, elke menselijke persoon een onvervreemdbare waardigheid heeft en de samenleving alleen kan profiteren van de rehabilitatie van degenen die veroordeeld zijn voor misdaden. Onlangs hebben mijn broeder, bisschoppen hier in de Verenigde Staten, hun oproep tot afschaffing van de doodstraf hernieuwd. Ik steun ze niet alleen, maar moedig ook iedereen aan die ervan overtuigd is dat een rechtvaardige en noodzakelijke straf nooit de dimensie hoop en het doel van rehabilitatie mag uitsluiten.

'In deze tijden waarin sociale zorgen zo belangrijk zijn, kan ik niet anders dan de Servant of God Dorothy Day noemen, die de Catholic Worker Movement heeft opgericht. Haar sociaal activisme, haar passie voor gerechtigheid en voor de zaak van de onderdrukten, werden geĂŻnspireerd door het evangelie, haar geloof en het voorbeeld van de heiligen.

'Hoeveel vooruitgang is er op dit gebied in zoveel delen van de wereld geboekt! Hoeveel is er in deze eerste jaren van het derde millennium gedaan om mensen uit extreme armoede te halen! Ik weet dat u mijn overtuiging deelt dat er nog veel meer moet gebeuren, en dat in tijden van crisis en economische tegenspoed een geest van mondiale solidariteit niet verloren mag gaan. Tegelijkertijd zou ik u willen aanmoedigen om al die mensen om ons heen in gedachten te houden die vastzitten in een cyclus van armoede. Ook zij hebben hoop nodig. De strijd tegen armoede en honger moet voortdurend en op vele fronten worden gestreden, vooral wat de oorzaken ervan betreft. Ik weet dat veel Amerikanen vandaag, net als in het verleden, bezig zijn met het aanpakken van dit probleem.

'Het behoeft geen betoog dat een deel van deze grote inspanning het creëren en verdelen van rijkdom is. Het juiste gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de juiste toepassing van technologie en het benutten van de ondernemingsgeest zijn essentiële elementen van een economie die modern, inclusief en duurzaam wil zijn. “Zaken doen is een nobele roeping, gericht op het produceren van rijkdom en het verbeteren van de wereld. Het kan een vruchtbare bron van welvaart zijn voor het gebied waarin het actief is, vooral als het het scheppen van banen ziet als een essentieel onderdeel van zijn dienst aan het algemeen welzijn ”(Laudato Si ', 129). Dit algemeen welzijn omvat ook de aarde, een centraal thema van de encycliek die ik onlangs schreef om "met alle mensen in dialoog te treden over ons gemeenschappelijke huis" (ibid., 3). "We hebben een gesprek nodig dat iedereen omvat, aangezien de ecologische uitdaging die we ondergaan, en de menselijke wortels ervan, ons allemaal aangaan en aangaan" (ibid., 14).

'In Laudato Si' roep ik op tot een moedige en verantwoordelijke poging om 'onze stappen om te buigen' (ibid., 61) en om de meest ernstige gevolgen van de verslechtering van het milieu door menselijke activiteit te voorkomen. Ik ben ervan overtuigd dat we een verschil kunnen maken en ik twijfel er niet aan dat de Verenigde Staten - en dit Congres - een belangrijke rol te spelen hebben. Dit is de tijd voor moedige acties en strategieën, gericht op het implementeren van een 'zorgcultuur' (ibid., 231) en 'een geïntegreerde benadering van armoedebestrijding, het herstellen van waardigheid voor de uitgeslotenen, en tegelijkertijd de natuur beschermen' (ibid. ., 139). "We hebben de vrijheid die nodig is om technologie te beperken en te sturen" (ibid., 112); "Om intelligente manieren te bedenken om ... onze kracht te ontwikkelen en te beperken" (ibid., 78); en om technologie "in dienst te stellen van een ander soort vooruitgang, een die gezonder, menselijker, socialer, meer integraal" is (ibid., 112). In dit opzicht heb ik er vertrouwen in dat de uitstekende academische en onderzoeksinstellingen van Amerika de komende jaren een essentiële bijdrage kunnen leveren.

'Een eeuw geleden, aan het begin van de Grote Oorlog, die paus Benedictus XV een' zinloze slachting 'noemde, werd een andere opmerkelijke Amerikaan geboren: de cisterciënzer monnik Thomas Merton. Hij blijft voor veel mensen een bron van spirituele inspiratie en een gids. In zijn autobiografie schreef hij: “Ik ben ter wereld gekomen. Vrij van aard, naar het beeld van God, was ik niettemin de gevangene van mijn eigen geweld en mijn eigen egoïsme, naar het beeld van de wereld waarin ik werd geboren. Die wereld was het beeld van de hel, vol mannen zoals ik, die God liefhadden en hem toch haten; geboren om van hem te houden, in plaats daarvan te leven in angst voor hopeloze tegenstrijdige honger. " Merton was vooral een man van gebed, een denker die de zekerheden van zijn tijd uitdaagde en nieuwe horizonten opende voor zielen en voor de Kerk. Hij was ook een man van dialoog, een promotor van vrede tussen volkeren en religies.

'Vanuit dit perspectief van dialoog zou ik de inspanningen willen erkennen die de afgelopen maanden zijn geleverd om historische verschillen te helpen overwinnen die verband houden met pijnlijke episodes uit het verleden. Het is mijn plicht om bruggen te bouwen en alle mannen en vrouwen, op welke manier dan ook, te helpen hetzelfde te doen. Wanneer landen die op gespannen voet stonden de weg van de dialoog hervatten - een dialoog die misschien om de meest legitieme redenen is onderbroken - openen zich nieuwe kansen voor iedereen. Dit heeft moed en durf vereist en vereist, wat niet hetzelfde is als onverantwoordelijkheid. Een goede politieke leider is iemand die, met de belangen van iedereen in gedachten, het moment grijpt in een geest van openheid en pragmatisme. Een goede politieke leider kiest er altijd voor om processen op gang te brengen in plaats van ruimtes te bezitten (vgl. Evangelii Gaudium, 222-223).

'In dienst staan ​​van dialoog en vrede betekent ook echt vastbesloten zijn om de vele gewapende conflicten in onze wereld tot een minimum te beperken en op lange termijn te beëindigen. Hier moeten we ons afvragen: waarom worden dodelijke wapens verkocht aan degenen die van plan zijn onnoemelijk veel leed te berokkenen aan individuen en de samenleving? Helaas is het antwoord, zoals we allemaal weten, gewoon voor geld: geld dat doordrenkt is met bloed, vaak onschuldig bloed. In het licht van deze beschamende en verwijtbare stilte is het onze plicht om het probleem aan te pakken en de wapenhandel te stoppen.

'Drie zonen en een dochter van dit land, vier individuen en vier dromen: Lincoln, vrijheid; Martin Luther King, vrijheid in pluraliteit en niet-uitsluiting; Dorothy Day, sociale rechtvaardigheid en de rechten van personen; en Thomas Merton, het vermogen tot dialoog en openheid voor God.

'Vier vertegenwoordigers van het Amerikaanse volk.

'Ik zal mijn bezoek aan uw land in Philadelphia beëindigen, waar ik zal deelnemen aan de Wereldbijeenkomst van Gezinnen. Het is mijn wens dat tijdens mijn bezoek het gezin een terugkerend thema is. Hoe essentieel is het gezin geweest bij de opbouw van dit land! En wat blijft het onze steun en aanmoediging waard! Toch kan ik mijn bezorgdheid om het gezin niet verbergen, dat, misschien als nooit tevoren, van binnenuit en van buitenaf wordt bedreigd. Fundamentele relaties worden in twijfel getrokken, evenals de basis van het huwelijk en het gezin. Ik kan alleen maar het belang en vooral de rijkdom en schoonheid van het gezinsleven herhalen.

'In het bijzonder wil ik de aandacht vestigen op die gezinsleden die het meest kwetsbaar zijn, de jongeren. Voor velen van hen lonkt een toekomst vol talloze mogelijkheden, maar zoveel anderen lijken gedesoriënteerd en doelloos, gevangen in een hopeloos doolhof van geweld, misbruik en wanhoop. Hun problemen zijn onze problemen. We kunnen ze niet vermijden. We moeten ze samen het hoofd bieden, erover praten en effectieve oplossingen zoeken in plaats van vast te lopen in discussies. Op het gevaar af te vereenvoudigen, zouden we kunnen zeggen dat we in een cultuur leven die jongeren onder druk zet om geen gezin te stichten, omdat ze geen mogelijkheden voor de toekomst hebben. Toch biedt dezelfde cultuur anderen zoveel opties dat ook zij ervan worden weerhouden een gezin te stichten.

'Een natie kan als groot worden beschouwd als het de vrijheid verdedigt zoals Lincoln deed, als het een cultuur koestert die mensen in staat stelt te "dromen" van volledige rechten voor al hun broers en zussen, zoals Martin Luther King probeerde te doen; wanneer het streeft naar gerechtigheid en de zaak van de onderdrukten, zoals Dorothy Day deed door haar onvermoeibare werk, de vrucht van een geloof dat dialoog wordt en vrede zaait in de contemplatieve stijl van Thomas Merton.

'In deze opmerkingen heb ik getracht iets van de rijkdom van uw culturele erfgoed, van de geest van het Amerikaanse volk, te presenteren. Het is mijn wens dat deze geest zich blijft ontwikkelen en groeien, zodat zoveel mogelijk jonge mensen kunnen erven en wonen in een land dat zoveel mensen tot dromen heeft geĂŻnspireerd.

'God zegen Amerika!'

Inschrijven
Melden van
gast

5 Heb je vragen? Stel ze hier.
Oudste
Nieuwste Meest Gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Michael White

De paus is zeker welsprekend en gearticuleerd in vele talen, zo lijkt het. (heeft hij een speechschrijver?) Het congres maakte me gek met het klappen toen ik het hoorde op NPR (met commentaar voor de ongeschoolden) waarin zijn historische referenties werden uitgelegd voor het geval je naar de openbare school ging. Hij is er volledig van overtuigd dat de opwarming van de aarde door mensen wordt veroorzaakt en ons probleem, wanneer je zou denken als goed opgeleid en met toegang tot zoveel astronomen, zou hij weten dat er veranderingen plaatsvinden door het universum en niet alleen op aarde. (Bekijk SuspiciousObservers) Ik ben het met hem eens over het verlies... Lees verder "

JoAnn Dolberg

Het is de taak van het Congres om de vrijheid van deze natie te beschermen, geen "groei" toe te staan ​​door wetgeving aan te nemen die de reeds bestaande wetten negeert. Ons cultureel erfgoed wordt vernietigd door marxistische "denkers" zoals obama en deze paus.