Europese Commissie: Mainstreaming van duurzaam beleid voor de Europese toekomst

Europese CommissieEuropese Commissie
Deel dit verhaal!

De technocraten binnen de EU zijn volledig van plan de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's) te 'mainstreamen' in het beleidskader van de EU. Misschien past de term 'diepe transformatie' beter.  TN Editor

De Mededeling over de volgende stappen voor een duurzame Europese toekomst, gepresenteerd door vicevoorzitter Timmermans, omvat de economische, sociale en ecologische dimensies van duurzame ontwikkeling, evenals governance, binnen de EU en wereldwijd. Duurzame ontwikkeling is een gedeelde verantwoordelijkheid van de Europese Unie, de lidstaten en alle belanghebbenden. Het is een gezamenlijke agenda voor burgers, organisaties en bedrijven in hun dagelijks leven en activiteiten. De samenleving in het algemeen moet duurzaamheid als een leidend principe beschouwen bij de vele keuzes die elke burger, elk bedrijf en het maatschappelijk middenveld elke dag maakt. Deze mededeling voegt de SDG's van de 2030-agenda samen met het Europese beleidskader en de prioriteiten van de Commissie, beoordeelt waar we staan, identificeert de meest relevante duurzaamheidsaspecten en zorgt ervoor dat al onze acties en beleidsinitiatieven, binnen de EU en wereldwijd, de SDG's overnemen aan het begin.

Wat zijn de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's)?

2015 markeerde een bepalend jaar voor duurzame ontwikkeling wereldwijd. Wereldleiders hebben tijdens de 70e Algemene Vergadering van de VN op 25 september 2015 een nieuw wereldwijd raamwerk voor duurzame ontwikkeling aangenomen: de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling (hierna de “Agenda 2030”) met als kern de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's).

De EU speelde een belangrijke rol bij het vormgeven van de mondiale Agenda 2030, die nu 's werelds blauwdruk voor mondiale duurzame ontwikkeling is geworden. De Agenda 2030 vertegenwoordigt een verbintenis om armoede uit te bannen en tegen 2030 wereldwijd duurzame ontwikkeling te bereiken. De 17 SDG's en de 169 bijbehorende doelstellingen zijn mondiaal van aard, universeel toepasbaar en onderling verbonden. De Agenda 2030 integreert op een evenwichtige manier de drie dimensies van duurzame ontwikkeling.

Hoe gaat de Commissie de SDG's implementeren?

De EU zal de Agenda 2030 en de SDG's samen met haar lidstaten uitvoeren in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel. Het antwoord van de EU op de Agenda 2030 omvat twee werkstromen: de eerste is om de SDG's te integreren in het Europese beleidskader en de huidige prioriteiten van de Commissie; de tweede is om na te denken over de verdere ontwikkeling van onze langetermijnvisie en de focus van sectoraal beleid na 2020, ter voorbereiding op de langetermijnimplementatie van de SDG's.

Duurzame ontwikkeling vereist een holistische en sectoroverschrijdende beleidsaanpak om ervoor te zorgen dat economische, sociale en ecologische uitdagingen samen worden aangepakt. De nieuwe structuur van de Commissie met vicevoorzitters en een projectmatige aanpak is een belangrijk instrument dat deze manier van werken vergemakkelijkt door een meer gecoördineerde en elkaar versterkende agenda te creëren. De eerste vicevoorzitter zal een coördinerende rol spelen bij de voortgang van de werkzaamheden van de Commissie bij de actieve uitvoering van de Agenda 2030.

De Commissie mainstreamt duurzame ontwikkeling in alle Europese beleidsmaatregelen en gebruikt hulpmiddelen zoals effectbeoordelingen om milieu-, sociale en economische effecten te evalueren, zodat duurzaamheid naar behoren wordt overwogen en in rekening wordt gebracht. Evaluaties achteraf van wetgeving moeten ook alle drie de dimensies analyseren in een sterk geïntegreerd nadering.

De SDG's zijn een samenwerkingsagenda tussen alle overheidsniveaus en het maatschappelijk middenveld, ondertekend door alle VN-leden. De implementatie zal worden voortgezet in samenwerking met alle belanghebbenden. Daartoe zal de Commissie een nieuw platform met meerdere belanghebbenden lanceren.

Hoe zal de Commissie de implementatie van de SDG's meten?

Het is essentieel om de voortgang op een systematische en transparante manier bij te houden. De EU is vastbesloten om, in coördinatie met haar lidstaten, op elk niveau een actieve rol te spelen, de vooruitgang bij de SDG's te maximaliseren, de verantwoording aan de burgers te waarborgen en ervoor te zorgen dat niemand achterblijft.

De Statistische Commissie van de VN heeft in maart 2016 overeenstemming bereikt over een indicatorkader met 230-indicatoren als praktisch startpunt voor wereldwijde monitoring. Op nationaal niveau wordt de lidstaten door de Verenigde Naties gevraagd systemen in te voeren om de voortgang en rapportage te meten. De Commissie zal bijdragen door monitoring, rapportage en evaluatie van de vooruitgang in de richting van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling in een EU-context.

Een eerste overzicht van de positie van de EU en haar lidstaten ten aanzien van de SDG's is te vinden in de publicatie van Eurostat die parallel met deze mededeling is uitgegeven. Vanaf 2017 zal de Commissie meer gedetailleerd en regelmatig toezicht houden op de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling in een EU-context, hiervoor een kader voor referentie-indicatoren ontwikkelen en voortbouwen op het brede scala van permanente monitoring en evaluatie bij de Commissie, agentschappen, Europese externe Actiedienst en lidstaten.

Hoe zal de Commissie de uitvoering van de SDG's financieren?

De EU-begroting vormt een aanvulling op de nationale begrotingen en het brede scala aan EU-beleids- en regelgevingsinstrumenten om uitdagingen op zowel Europees als internationaal niveau aan te pakken. De Commissie heeft de economische, sociale en ecologische dimensies, die de kern vormen van de SDG's, al grotendeels opgenomen in de EU-begroting en de uitgavenprogramma's. Het prestatiekader van de EU-uitgavenprogramma's voor 2014-2020 bevat al relevante elementen om over de drie dimensies te rapporteren. Het EU Budget Focused On Results (BFOR) -initiatief heeft ook tot doel ervoor te zorgen dat elke euro die aan Europese belastingbetalers wordt uitgegeven, zoveel mogelijk bijdraagt ​​aan het verbeteren van onze toekomst. Vooruitblikkend op het meerjarig financieel kader na 2020, zal de Commissie onderzoeken hoe EU-begrotingen en toekomstige financiële programma's het best kunnen blijven bijdragen aan de uitvoering van de Agenda 2030 en de lidstaten bij hun inspanningen kunnen ondersteunen.

Hoe dragen de 10 politieke prioriteiten van de Commissie-Juncker bij aan het bereiken van de SDG's?

De politieke agenda van de huidige Commissie is gericht op banen, groei, billijkheid en democratische verandering. De tien prioriteiten van de agenda raken aan de belangrijkste uitdagingen voor Europa. Veel van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling zijn nauw verweven met deze uitdagingen en de doelstellingen van de Commissie in het kader van de tien prioriteiten, waaronder de overgang naar een circulaire economie, de energie-unie, kwaliteitsonderwijs, -opleiding en de jongerengarantie, duurzame financiering en de Europese pijler van sociale rechten . Door de synergieën tussen de SDG's en de hoogste prioriteiten van de Commissie volledig te benutten, wordt sterk politiek eigenaarschap verzekerd en wordt voorkomen dat de uitvoering van de SDG's plaatsvindt in een politiek vacuüm.

Hoe dragen ander EU-beleid bij aan het behalen van de SDG's?

Een volledig overzicht van de manier waarop Europese beleidsmaatregelen en acties bijdragen tot de doelstellingen van duurzame ontwikkeling, wordt gepresenteerd in het werkdocument van de diensten bij deze mededeling. Voor elk van de 17 SDG's zijn de meest relevante acties die de Europese Unie onderneemt, samengevat.

Uit de inventarisatie blijkt dat het huidige EU-beleid alle 17-doelen aanpakt. De Europa 2020-strategie speelt een belangrijke rol bij het aanpakken van verschillende SDG's. Hoewel Europa kan wijzen op goede resultaten en vooruitgang in het kader van alle doelstellingen, zal een versterkte uitvoering en verdere gerichte actie op alle gebieden vereist zijn om de volledige Agenda door 2030 te implementeren. De instrumenten die worden gebruikt om individuele SDG's te realiseren, zijn afhankelijk van de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de EU en de lidstaten.

Hoe zal de EU de 2030-agenda wereldwijd promoten?

De visie van de Agenda 2030 is volledig in overeenstemming met de doelstellingen van het externe optreden van de EU, waaronder het streven naar duurzame ontwikkeling. In de integrale strategie voor het buitenlands en veiligheidsbeleid voor de Europese Unie wordt de strategische richting voor het externe optreden van de EU uiteengezet en worden duidelijke verbanden gelegd met de Agenda 2030. Het benadrukt het belang van een alomvattende aanpak in het externe optreden van de EU en de noodzaak van een geïntegreerde EU-aanpak om de impact van de EU bij het reageren op en voorkomen van gewelddadige conflicten en crises te vergroten en om de samenhang tussen de EU en haar lidstaten te verbeteren.

De SDG's zullen een transversale dimensie zijn van al het werk om de mondiale strategie vooruit te helpen. De globale strategie onderstreept dat er een direct verband bestaat tussen onze veiligheid en welvaart in onze omliggende regio's, inclusief de uitbreiding van de EU en nabuurschapslanden. In navolging van de SDG's, is het bevorderen van de veerkracht van staten en samenlevingen op alle niveaus een manier om wereldwijd stabiliteit en duurzame ontwikkeling te bevorderen en tegelijkertijd Europa's eigen veiligheid en welvaart te versterken.

De nieuwe Europese consensus over ontwikkeling - waarvoor vandaag een voorstel wordt ingediend door de Europese Commissie - zal een belangrijk onderdeel zijn van het mondiale antwoord van de EU op de uitdaging van de Agenda 2030 om armoede uit te bannen en tegen 2030 wereldwijd tot duurzame ontwikkeling te komen. Het voorstel van de Commissie schetst een gedeelde visie en actiekader voor alle EU-instellingen en alle lidstaten, opgebouwd rond de vijf hoofdthema's van de Agenda 2030: mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap. Het legt bijzondere nadruk op transversale drijvende krachten achter ontwikkeling, zoals gendergelijkheid, jeugd, duurzame energie en klimaatactie, investeringen, migratie en mobiliteit, en tracht alle middelen voor implementatie te mobiliseren: hulp, investeringen en binnenlandse middelen, ondersteund door gezonde beleid.

Het ontwikkelingsbeleid van de EU, geleid door de nieuwe Europese consensus over ontwikkeling, het uitbreidingsbeleid van de EU, het Europees nabuurschapsbeleid, het Europees plan voor externe investeringen, de humanitaire hulp van de EU en het handelsbeleid van de EU, evenals het hernieuwde partnerschap met Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, zullen allemaal een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de SDG's.

Wat komt hierna?

De Commissie zal de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling integreren in het beleid en de initiatieven van de EU, waarbij duurzame ontwikkeling een essentieel leidend beginsel is voor al haar beleid. Het zal zijn instrumenten voor betere regelgeving gebruiken om ervoor te zorgen dat de duurzaamheidsdimensie in zijn beleid wordt meegenomen. Bestaand en nieuw beleid moet op een evenwichtige manier rekening houden met de drie dimensies van duurzame ontwikkeling - sociaal, ecologisch en economisch. De Commissie zal vanaf 2017 regelmatig verslag uitbrengen over de vorderingen van de EU bij de uitvoering van de Agenda 2030, en zal beginnen met nadenken over de verdere ontwikkeling van een langetermijnvisie met het oog op de periode na 2020.

Om duurzame ontwikkeling over de hele wereld te bevorderen, zal de EU blijven samenwerken met externe partners, met behulp van alle instrumenten die beschikbaar zijn in het kader van haar externe beleid en met name de inspanningen in ontwikkelingslanden ondersteunen door de uitvoering van de nieuwe consensus.

De Commissie zal ook een multi-stakeholderplatform lanceren met een rol bij de follow-up en uitwisseling van beste praktijken voor SDG-implementatie in alle sectoren, op het niveau van de lidstaten en op EU-niveau.

Op 20 december organiseert de Commissie in Brussel een conferentie over de SDG's: “Europe's Response to Sustainability Challenges. Uitvoering geven aan de VN-Agenda 2030. " Met meerdere high level speakers.

Lees hier het hele verhaal ...

Inschrijven
Melden van
gast

0 Heb je vragen? Stel ze hier.
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties