Belgische artsen, gezondheidsprofessionals eisen einde aan lockdowns

Deel dit verhaal!
Tot dusver is deze open brief ondertekend door 447 artsen en 1460 gezondheidswerkers en de lijst groeit. Technocraten knarsen hun tanden in een poging dit concept van "Open Debat" het zwijgen op te leggen, omdat het hun frauduleuze wetenschap en gekraakte social engineering-schema's tegenwerkt. ⁃ TN-editor

Open brief van artsen en gezondheidswerkers aan alle Belgische autoriteiten en alle Belgische media.

Wij, Belgische artsen en gezondheidswerkers, willen onze ernstige bezorgdheid uiten over de evolutie van de situatie in de afgelopen maanden rond de uitbraak van het SARS-CoV-2-virus. Wij roepen politici op om onafhankelijk en kritisch te worden geïnformeerd in het besluitvormingsproces en bij de verplichte uitvoering van coronamaatregelen. We vragen om een ​​open debat, waarin alle experts vertegenwoordigd zijn zonder enige vorm van censuur. Na de aanvankelijke paniek rond covid-19, laten de objectieve feiten nu een heel ander beeld zien - er is geen medische rechtvaardiging meer voor een noodbeleid.

Het huidige crisismanagement is totaal onevenredig geworden en veroorzaakt meer schade dan dat het goed is.

We roepen op tot beëindiging van alle maatregelen en vragen om een ​​onmiddellijk herstel van ons normale democratische bestuur en juridische structuren en van al onze burgerlijke vrijheden.

'Een remedie mag niet erger zijn dan het probleem' is een stelling die in de huidige situatie relevanter is dan ooit. We merken echter op dat de nevenschade die nu aan de bevolking wordt toegebracht, op korte en lange termijn een grotere impact zal hebben op alle bevolkingsgroepen dan het aantal mensen dat nu voor corona wordt beschermd.

Naar onze mening zijn de huidige coronamaatregelen en de strenge straffen bij niet-naleving ervan in strijd met de waarden geformuleerd door de Belgische Hoge Gezondheidsraad, die tot voor kort als gezondheidsautoriteit steeds zorgde voor kwaliteitsgeneeskunde in ons land: “Wetenschap - Expertise - Kwaliteit - Onpartijdigheid - Onafhankelijkheid - Transparantie”. 1

Wij zijn van mening dat het beleid verplichte maatregelen heeft ingevoerd die niet voldoende wetenschappelijk onderbouwd, eenzijdig gericht zijn en dat er in de media onvoldoende ruimte is voor een open debat waarin verschillende meningen en meningen worden gehoord. Daarnaast heeft elke gemeente en provincie nu de bevoegdheid om eigen maatregelen toe te voegen, al dan niet onderbouwd.

Bovendien staat het strenge repressieve coronabeleid in schril contrast met het minimale beleid van de overheid als het gaat om ziektepreventie, versterking van het eigen immuunsysteem door een gezonde leefstijl, optimale zorg met aandacht voor het individu en investering in zorgpersoneel.2

Het concept van gezondheid

In 1948 definieerde de WHO gezondheid als volgt: 'Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn en niet alleen de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke beperkingen'.3

Gezondheid is daarom een ​​breed begrip dat verder gaat dan het fysieke en ook betrekking heeft op het emotionele en sociale welzijn van het individu. België heeft ook de plicht, vanuit het oogpunt van het onderschrijven van fundamentele mensenrechten, om deze mensenrechten op te nemen in zijn besluitvorming als het gaat om maatregelen genomen in het kader van de volksgezondheid. 4

De huidige wereldwijde maatregelen ter bestrijding van SARS-CoV-2 zijn in grote mate in strijd met deze visie op gezondheid en mensenrechten. Maatregelen zijn onder meer het verplicht dragen van een masker (ook in de buitenlucht en tijdens het sporten, en in sommige gemeenten zelfs als er geen andere mensen in de buurt zijn), fysieke afstand, sociaal isolement, verplichte quarantaine voor sommige groepen en hygiënemaatregelen.

De voorspelde pandemie met miljoenen doden

Aan het begin van de pandemie waren de maatregelen begrijpelijk en breed gedragen, ook al waren er verschillen in uitvoering in de landen om ons heen. De WHO voorspelde oorspronkelijk een pandemie die 3.4% slachtoffers zou maken, met andere woorden miljoenen doden, en een zeer besmettelijk virus waarvoor geen behandeling of vaccin beschikbaar was. Dit zou een ongekende druk leggen op de intensive care units (ICU's) van onze ziekenhuizen.

Dit leidde tot een wereldwijde alarmsituatie die nog nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid was gezien: "flat the curve" werd vertegenwoordigd door een lockdown die de hele samenleving en economie stopte en gezonde mensen in quarantaine plaatste. Sociale afstand nemen werd de nieuwe norm in afwachting van een reddingsvaccin.

De feiten over covid-19

Geleidelijk klonk de alarmbel uit vele bronnen: de objectieve feiten lieten een heel andere realiteit zien. 5 6

Het verloop van covid-19 volgde het verloop van een normale golf van infectie, vergelijkbaar met een griepseizoen. Zoals elk jaar zien we een mix van griepvirussen de curve volgen: eerst de rhinovirussen, dan de influenza A- en B-virussen, gevolgd door de coronavirussen. Er is niets anders dan wat we normaal zien.

Het gebruik van de niet-specifieke PCR-test, die veel fout-positieven oplevert, liet een exponentieel beeld zien. Deze test werd met spoed doorlopen en is nooit serieus zelf getest. De maker waarschuwde uitdrukkelijk dat deze test bedoeld was voor onderzoek en niet voor diagnostiek.7

De PCR-test werkt met cycli van amplificatie van genetisch materiaal - elke keer wordt een stukje genoom geamplificeerd. Elke besmetting (bijv. Andere virussen, puin van oude virusgenomen) kan mogelijk leiden tot fout-positieven.8

De test meet niet hoeveel virussen er in het monster aanwezig zijn. Een echte virale infectie betekent een massale aanwezigheid van virussen, de zogenaamde virusbelasting. Als iemand positief test, betekent dit niet dat die persoon daadwerkelijk klinisch geïnfecteerd is, ziek is of ziek gaat worden. Het postulaat van Koch werd niet vervuld (“Het pure middel dat wordt aangetroffen bij een patiënt met klachten kan dezelfde klachten oproepen bij een gezond persoon”).

Aangezien een positieve PCR-test niet automatisch een actieve infectie of besmettelijkheid aangeeft, rechtvaardigt dit niet de genomen sociale maatregelen, die uitsluitend op deze tests zijn gebaseerd. 9 10

Lockdown

Als we de infectiegolven in landen met een strikt lockdown-beleid vergelijken met landen die geen lockdowns hebben opgelegd (Zweden, IJsland…), zien we vergelijkbare curven. Er is dus geen verband tussen de opgelegde lockdown en het verloop van de infectie. Lockdown heeft niet geleid tot een lager sterftecijfer.

Als we kijken naar de toepassingsdatum van de opgelegde lockdowns, zien we dat de lockdowns zijn ingesteld nadat de piek al voorbij was en het aantal gevallen afnam. De daling was dus niet het gevolg van de genomen maatregelen. 11

Zoals elk jaar lijkt het erop dat klimatologische omstandigheden (weer, temperatuur en vochtigheid) en groeiende immuniteit de infectiegolf waarschijnlijker zullen verminderen.

Ons immuunsysteem

Al duizenden jaren wordt het menselijk lichaam dagelijks blootgesteld aan vocht en druppels die infectieuze micro-organismen (virussen, bacteriën en schimmels) bevatten.

De penetratie van deze micro-organismen wordt voorkomen door een geavanceerd afweermechanisme - het immuunsysteem. Een sterk immuunsysteem is afhankelijk van een normale dagelijkse blootstelling aan deze microbiële invloeden. Te hygiënische maatregelen hebben een nadelig effect op onze immuniteit. 12 13 Alleen mensen met een zwak of defect immuunsysteem moeten worden beschermd door uitgebreide hygiëne of sociale afstand.

In het najaar zal griep weer de kop opsteken (in combinatie met covid-19) en een mogelijke afname van de natuurlijke weerbaarheid kan leiden tot meer slachtoffers.

Ons immuunsysteem bestaat uit twee delen: een aangeboren, niet-specifiek immuunsysteem en een adaptief immuunsysteem.

Het niet-specifieke immuunsysteem vormt een eerste barrière: huid, speeksel, maagsap, darmslijm, trillende haarcellen, commensale flora,… en verhindert de aanhechting van micro-organismen aan weefsel.

Als ze hechten, kunnen macrofagen ervoor zorgen dat de micro-organismen worden ingekapseld en vernietigd.

Het adaptieve immuunsysteem bestaat uit mucosale immuniteit (IgA-antilichamen, voornamelijk geproduceerd door cellen in de darmen en longepitheel), cellulaire immuniteit (T-celactivering), die kan worden gegenereerd in contact met vreemde stoffen of micro-organismen, en humorale immuniteit (IgM en IgG-antilichamen geproduceerd door de B-cellen).

Recent onderzoek toont aan dat beide systemen sterk verstrengeld zijn.

Het blijkt dat de meeste mensen al een aangeboren of algemene immuniteit hebben voor bijvoorbeeld griep en andere virussen. Dit wordt bevestigd door de bevindingen op het cruiseschip Diamond Princess, dat in quarantaine werd geplaatst vanwege enkele passagiers die stierven aan Covid-19. De meeste passagiers waren bejaard en bevonden zich op het schip in een ideale situatie van verzending. 75% bleek echter niet besmet te zijn. Dus zelfs in deze risicogroep is de meerderheid resistent tegen het virus.

Een studie in het tijdschrift Cell laat zien dat de meeste mensen het coronavirus neutraliseren door mucosale (IgA) en cellulaire immuniteit (T-cellen), terwijl ze weinig of geen symptomen ervaren 14.

Onderzoekers vonden tot 60% SARS-Cov-2-reactiviteit met CD4 + T-cellen in een niet-geïnfecteerde populatie, wat duidt op kruisreactiviteit met andere koude (corona) virussen.15

De meeste mensen hebben dus al een aangeboren of kruisimmuniteit omdat ze al in contact waren met varianten van hetzelfde virus.

De vorming van antilichamen (IgM en IgG) door B-cellen beslaat maar een relatief klein deel van ons immuunsysteem. Dit kan verklaren waarom er bij een antilichaampercentage van 5-10% toch sprake kan zijn van groepsimmuniteit. De werkzaamheid van vaccins wordt precies beoordeeld op basis van het al dan niet hebben van deze antistoffen. Dit is een verkeerde voorstelling van zaken.

De meeste mensen die positief testen (PCR) hebben geen klachten. Hun immuunsysteem is sterk genoeg. Het versterken van de natuurlijke immuniteit is een veel logischer benadering. Preventie is een belangrijke, onvoldoende uitgelichte pijler: gezonde, volwaardige voeding, beweging in de frisse lucht, zonder masker, stressvermindering en voedende emotionele en sociale contacten.

Gevolgen van sociaal isolement op lichamelijke en geestelijke gezondheid

Sociaal isolement en economische schade leidden tot een toename van depressie, angst, zelfmoorden, geweld binnen het gezin en kindermishandeling.16

Studies hebben aangetoond dat hoe meer sociale en emotionele verplichtingen mensen hebben, hoe beter ze bestand zijn tegen virussen. Het is veel waarschijnlijker dat isolatie en quarantaine fatale gevolgen hebben. 17

De isolatiemaatregelen hebben ook geleid tot lichamelijke inactiviteit bij veel ouderen doordat ze gedwongen werden binnen te blijven. Voldoende bewegen heeft echter een positief effect op het cognitief functioneren, het verminderen van depressieve klachten en angstgevoelens en het verbeteren van de lichamelijke gezondheid, het energieniveau, het welbevinden en in het algemeen de kwaliteit van leven.18

Angst, aanhoudende stress en eenzaamheid veroorzaakt door sociale afstandelijkheid hebben een bewezen negatieve invloed op de psychische en algemene gezondheid. 19

Een zeer besmettelijk virus met miljoenen doden zonder enige behandeling?

Het sterftecijfer bleek vele malen lager te zijn dan verwacht en dicht bij dat van een normale seizoensgriep (0.2%).20

Het aantal geregistreerde coronadoden lijkt daarmee nog steeds te worden overschat.

Er is een verschil tussen dood door corona en dood door corona. Mensen zijn vaak drager van meerdere virussen en potentieel pathogene bacteriën tegelijk. Rekening houdend met het feit dat de meeste mensen die ernstige symptomen ontwikkelden, leden aan bijkomende pathologie, kan niet zomaar worden geconcludeerd dat de corona-infectie de doodsoorzaak was. In de statistieken werd hier meestal geen rekening mee gehouden.

De meest kwetsbare groepen kunnen duidelijk worden geïdentificeerd. De overgrote meerderheid van de overleden patiënten was 80 jaar of ouder. De meerderheid (70%) van de overledenen, jonger dan 70 jaar, had een onderliggende aandoening, zoals cardiovasculair lijden, diabetes mellitus, chronische longziekte of obesitas. Het overgrote deel van de besmette personen (> 98%) werd niet of nauwelijks ziek of herstelde spontaan.

Ondertussen is er een betaalbare, veilige en efficiënte therapie beschikbaar voor degenen die ernstige ziektesymptomen vertonen in de vorm van HCQ (hydroxychloroquine), zink en AZT (azithromycine). Deze therapie leidt snel tot herstel en voorkomt vaak ziekenhuisopname. Bijna niemand hoeft nu te sterven.

Deze effectieve therapie is bevestigd door de klinische ervaring van collega's in het veld met indrukwekkende resultaten. Dit staat in schril contrast met de theoretische kritiek (onvoldoende onderbouwing door dubbelblinde studies) die in sommige landen (bijvoorbeeld Nederland) zelfs heeft geleid tot een verbod op deze therapie. Een meta-analyse in The Lancet, die geen effect van HCQ kon aantonen, werd ingetrokken. De gebruikte primaire databronnen bleken onbetrouwbaar en 2 op de 3 auteurs hadden een belangenconflict. De meeste richtlijnen op basis van deze studie bleven echter ongewijzigd ... 48 49

We hebben serieuze vragen over deze stand van zaken.

In de VS verenigde een groep artsen in het veld, die dagelijks patiënten zien, zich in "America's Frontline Doctors" en gaf een persconferentie die miljoenen keren werd bekeken.21 51

Ook de Franse prof. Didier Raoult van het Institut d'Infectiologie de Marseille (IHU) presenteerde deze veelbelovende combinatietherapie al in april. Huisarts Rob Elens, die in zijn praktijk veel patiënten genas met HCQ en zink, riep in een petitie collega's op voor vrijheid van therapie.22

Het definitieve bewijs komt van de epidemiologische follow-up in Zwitserland: sterftecijfers vergeleken met en zonder deze therapie.23

Uit de verontrustende mediabeelden van ARDS (acute respiratory distress syndrome) waarbij mensen stikken en kunstmatige beademing kregen van pijn, weten we nu dat dit werd veroorzaakt door een overdreven immuunrespons met intravasculaire coagulatie in de longbloedvaten. Door het toedienen van bloedverdunners en dexamethason en het vermijden van kunstmatige beademing, die extra schade aan longweefsel bleek te veroorzaken, is ook deze gevreesde complicatie nagenoeg niet meer fataal. 47

Het is dus geen dodelijk virus, maar een goed behandelbare aandoening.

Voortplanting

Verspreiding vindt plaats door infuusinfectie (alleen voor patiënten die hoesten of niezen) en aërosolen in gesloten, ongeventileerde ruimtes. Verontreiniging is dus niet mogelijk in de open lucht. Contactopsporing en epidemiologische studies tonen aan dat gezonde mensen (of positief geteste asymptomatische dragers) het virus vrijwel niet kunnen overdragen. Gezonde mensen brengen elkaar dus niet in gevaar. 24 25

Overdracht via objecten (bijv. Geld, boodschappen of winkelwagentjes) is niet wetenschappelijk bewezen.26 27 28

Dit alles stelt het hele beleid van sociale afstandelijkheid en verplichte mondkapjes voor gezonde mensen ernstig ter discussie - hiervoor is geen wetenschappelijke basis.

Maskers

Mondmaskers horen thuis in contexten waar contacten met bewezen risicogroepen of mensen met bovenste luchtwegklachten plaatsvinden, en in een medische context / ziekenhuis-bejaardentehuis. Ze verminderen het risico op druppelinfectie door niezen of hoesten. Orale maskers bij gezonde personen zijn niet effectief tegen de verspreiding van virale infecties. 29 30 31

Het dragen van een masker is niet zonder bijwerkingen. 32 33 Zuurstofgebrek (hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid, concentratieverlies) treedt vrij snel op, een effect vergelijkbaar met hoogteziekte. Elke dag zien we nu patiënten klagen over hoofdpijn, sinusproblemen, ademhalingsproblemen en hyperventilatie door het dragen van maskers. Bovendien leidt de opgehoopte CO2 tot een giftige verzuring van het organisme, wat onze immuniteit aantast. Sommige experts waarschuwen zelfs voor een verhoogde overdracht van het virus bij ongepast gebruik van het masker.34

Onze Arbeidswet (Codex 6) verwijst naar een CO2-gehalte (ventilatie op werkplekken) van 900 ppm, maximaal 1200 ppm in bijzondere omstandigheden. Na een minuut dragen van een masker wordt deze toxische grens aanzienlijk overschreden tot waarden die drie tot vier keer hoger zijn dan deze maximale waarden. Iedereen die een masker draagt, bevindt zich daarom in een extreem slecht geventileerde ruimte. 35

Onjuist gebruik van maskers zonder een uitgebreid medisch cardiopulmonaal testdossier wordt daarom niet aanbevolen door erkende veiligheidsspecialisten voor arbeiders.

Ziekenhuizen hebben een steriele omgeving in hun operatiekamers waar het personeel maskers draagt ​​en er is een nauwkeurige regeling van de vochtigheid / temperatuur met een adequaat bewaakte zuurstofstroom om dit te compenseren, waardoor aan strikte veiligheidsnormen wordt voldaan. 36

Een tweede coronagolf?

In België wordt nu een tweede golf besproken, met een verdere aanscherping van de maatregelen tot gevolg. Nader onderzoek van de cijfers van Sciensano (laatste rapport van 3 september 2020)37 laat zien dat, hoewel het aantal besmettingen sinds half juli is gestegen, er toen geen toename was in ziekenhuisopnames of sterfgevallen. Het is dus geen tweede golf corona, maar een zogenaamde “case chemistry” door een toenemend aantal testen. 50

Het aantal ziekenhuisopnames of sterfgevallen vertoonde de afgelopen weken een kortstondige minimale stijging, maar bij de interpretatie ervan moeten we rekening houden met de recente hittegolf. Daarnaast zit de overgrote meerderheid van de slachtoffers nog in de bevolkingsgroep> 75 jaar.

Dit geeft aan dat het aandeel van de genomen maatregelen in relatie tot de beroepsbevolking en jongeren niet in verhouding staat tot de beoogde doelstellingen.

De overgrote meerderheid van de positief geteste "geïnfecteerde" personen bevindt zich in de leeftijdsgroep van de actieve bevolking, die geen of slechts beperkte symptomen ontwikkelt vanwege een goed functionerend immuunsysteem.

Er is dus niets veranderd - de piek is voorbij.

Versterking van een preventiebeleid

De coronamaatregelen staan ​​in schril contrast met het minimale beleid dat de overheid tot nu toe heeft gevoerd, als het gaat om onderbouwde maatregelen met bewezen gezondheidsvoordelen zoals de suikerbelasting, het verbod op (e-) sigaretten en het maken van gezonde voeding, en sociale ondersteuningsnetwerken die financieel aantrekkelijk en breed toegankelijk zijn. Het is een gemiste kans voor een beter preventiebeleid dat bij alle bevolkingsgroepen een mentaliteitsverandering had kunnen bewerkstelligen met duidelijke resultaten op het gebied van de volksgezondheid. Momenteel gaat slechts 3% van het zorgbudget naar preventie. 2

De eed van Hippocrates

Als arts hebben we de eed van Hippocrates afgelegd:

“Ik zal vooral voor mijn patiënten zorgen, hun gezondheid bevorderen en hun lijden verlichten”.
"Ik zal mijn patiënten correct informeren."
"Zelfs onder druk zal ik mijn medische kennis niet gebruiken voor praktijken die tegen de menselijkheid zijn."

De huidige maatregelen dwingen ons om tegen deze eed in te gaan.

Andere gezondheidswerkers hebben een vergelijkbare code.

De 'primum non nocere', die elke arts en gezondheidswerker aanneemt, wordt ook ondermijnd door de huidige maatregelen en door het vooruitzicht van de mogelijke introductie van een gegeneraliseerd vaccin, dat vooraf niet uitgebreid wordt getest.

Vaccin

Enquête-onderzoeken naar griepvaccinaties tonen aan dat we er in 10 jaar tijd slechts drie keer in zijn geslaagd om een ​​vaccin te ontwikkelen met een efficiëntie van meer dan 50%. Het vaccineren van onze ouderen blijkt inefficiënt te zijn. Ouder dan 75 jaar is de werkzaamheid bijna onbestaande.38

Door de continue natuurlijke mutatie van virussen, zoals we ook elk jaar zien bij het griepvirus, is een vaccin hooguit een tijdelijke oplossing, waarvoor daarna telkens nieuwe vaccins nodig zijn. Een niet-getest vaccin, dat wordt geïmplementeerd via een noodprocedure en waarvoor de fabrikanten al wettelijke immuniteit tegen mogelijke schade hebben verkregen, roept ernstige vragen op. 39 40 We willen onze patiënten niet als proefkonijn gebruiken.

Wereldwijd worden 700 gevallen van schade of overlijden verwacht als gevolg van het vaccin.41

Als 95% van de mensen Covid-19 vrijwel symptoomvrij ervaart, is het risico van blootstelling aan een niet-getest vaccin onverantwoord.

De rol van de media en het officiële communicatieplan

Kranten-, radio- en tv-makers leken de afgelopen maanden bijna kritiekloos achter het panel van experts en de overheid te staan, daar waar juist de pers kritisch moet zijn en eenzijdige overheidscommunicatie moet voorkomen. Dit heeft geleid tot een publieke communicatie in onze nieuwsmedia, die meer op propaganda leek dan op objectieve berichtgeving.

Naar onze mening is het de taak van de journalistiek om zo objectief en neutraal mogelijk nieuws te brengen, gericht op het vinden van de waarheid en kritisch controlerende macht, waarbij ook afwijkende experts een forum krijgen om zich te uiten.

Deze opvatting wordt ondersteund door de journalistieke ethische codes.42

Het officiële verhaal dat een lockdown nodig was, dat dit de enige mogelijke oplossing was, en dat iedereen achter deze lockdown stond, maakte het moeilijk voor mensen met een andere kijk, maar ook voor experts om een ​​andere mening te uiten.

Alternatieve meningen werden genegeerd of belachelijk gemaakt. We hebben geen open debatten in de media gezien waarin verschillende standpunten naar voren konden worden gebracht.

We waren ook verrast door de vele video's en artikelen van vele wetenschappelijke experts en autoriteiten, die werden en worden verwijderd van sociale media. Wij vinden dat dit niet past bij een vrije, democratische rechtsstaat, temeer omdat het leidt tot tunnelvisie. Dit beleid werkt ook verlammend en voedt angst en bezorgdheid in de samenleving. In deze context verwerpen we de intentie om dissidenten in de Europese Unie te censureren! 43

Ook de manier waarop Covid-19 door politici en de media is neergezet, heeft de situatie niet goed gedaan. Oorlogstermen waren populair en oorlogszuchtige taal ontbrak niet. Er is vaak sprake van een 'oorlog' met een 'onzichtbare vijand' die 'verslagen' moet worden. Het gebruik in de media van uitdrukkingen als 'zorghelden in de frontlinie' en 'coronaslachtoffers' heeft de angst verder aangewakkerd, evenals het idee dat we wereldwijd te maken hebben met een 'killer-virus'.

Het meedogenloze bombardement met cijfers, dat dag in dag uit, uur na uur op de bevolking werd losgelaten, zonder die cijfers te interpreteren, zonder ze te vergelijken met griepdoden in andere jaren, zonder ze te vergelijken met sterfgevallen door andere oorzaken, heeft geleid tot een echte psychose van angst bij de bevolking. Dit is geen informatie, dit is manipulatie.

We betreuren de rol van de WHO hierin, die heeft opgeroepen om de infodemic (dwz alle afwijkende meningen uit het officiële discours, ook door experts met verschillende opvattingen) het zwijgen op te leggen door een ongekende mediacensuur.43 44

We roepen de media dringend op om hier hun verantwoordelijkheid te nemen!

We eisen een open debat waarin alle experts worden gehoord.

Noodwet versus mensenrechten

Het algemene beginsel van goed bestuur vraagt ​​om een ​​afweging van de proportionaliteit van overheidsbesluiten in het licht van de Hogere Juridische Normen: elke inmenging van de overheid moet voldoen aan de grondrechten zoals beschermd in het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). Inmenging door de overheid is alleen toegestaan ​​in crisissituaties. Met andere woorden, discretionaire beslissingen moeten in verhouding staan ​​tot een absolute noodzaak.

De thans genomen maatregelen hebben betrekking op inmenging in de uitoefening van onder meer het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven, vrijheid van denken, geweten en religie, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering en vereniging, het recht op onderwijs, enz. , en moeten daarom de grondrechten naleven zoals beschermd door het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM).

In overeenstemming met artikel 8, lid 2, van het EVRM is inmenging in het recht op privé- en gezinsleven bijvoorbeeld alleen toegestaan ​​als de maatregelen noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid en het economisch welzijn van het land. , de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen, de regelgevende tekst waarop de inmenging is gebaseerd, moet voldoende duidelijk, voorzienbaar en evenredig zijn met de nagestreefde doelstellingen.45

De voorspelde pandemie van miljoenen doden leek te reageren op deze crisisomstandigheden, wat leidde tot de oprichting van een noodregering. Nu de objectieve feiten iets heel anders laten zien, is de voorwaarde van onvermogen om anders te handelen (geen tijd om grondig te evalueren als er een noodgeval is) niet langer aanwezig. Covid-19 is geen verkoudheidsvirus, maar een goed behandelbare aandoening met een sterftecijfer vergelijkbaar met de seizoensgriep. Met andere woorden: er is niet langer een onoverkomelijk obstakel voor de volksgezondheid.

Er is geen noodtoestand.

Enorme schade veroorzaakt door de huidige polissen

Een open discussie over coronamaatregelen betekent dat we naast de levensjaren die coronapatiënten winnen, ook rekening moeten houden met andere factoren die de gezondheid van de hele bevolking beïnvloeden. Deze omvatten schade in het psychosociale domein (toename van depressie, angst, zelfmoorden, geweld binnen het gezin en kindermishandeling)16 en economische schade.

Als we rekening houden met deze bijkomende schade, dan is het huidige beleid buiten alle proporties, het spreekwoordelijke gebruik van een voorhamer om een ​​noot te kraken.

We vinden het schokkend dat de overheid gezondheid inroept als reden voor de noodwet.

Als artsen en gezondheidswerkers kunnen we, in het licht van een virus dat, in termen van schadelijkheid, sterfte en overdraagbaarheid, de seizoensgriep benadert, deze uiterst onevenredige maatregelen alleen maar afwijzen.

 • We eisen daarom een ​​onmiddellijke stopzetting van alle maatregelen.
 • We twijfelen aan de legitimiteit van de huidige adviserende experts, die achter gesloten deuren vergaderen.
 • In navolging van ACU 2020 46 https://acu2020.org/nederlandse-versie/ we pleiten voor een diepgaand onderzoek naar de rol van de WHO en de mogelijke invloed van belangenconflicten in deze organisatie. Het stond ook centraal in de strijd tegen de "infodemie", dwz de systematische censuur van alle afwijkende meningen in de media. Dit is onaanvaardbaar voor een democratische rechtsstaat.43

Verspreiding van deze brief

Graag doen wij een publieke oproep aan onze beroepsverenigingen en medeverzorgers om hun mening te geven over de huidige maatregelen.

We vragen aandacht voor en roepen op tot een open gesprek waarin mantelzorgers zich kunnen en durven uitspreken.

Met deze open brief geven we het signaal af dat vooruitgang op dezelfde voet meer kwaad dan goed doet, en roepen we politici op om zich onafhankelijk en kritisch te informeren over het beschikbare bewijs - ook dat van deskundigen met verschillende opvattingen, zolang het maar is. gebaseerd op gedegen wetenschap - bij het uitrollen van beleid, met als doel een optimale gezondheid te bevorderen.

Met zorg, hoop en op persoonlijke titel.

 1. https://www.health.belgium.be/nl/wie-zijn-we#Missie
 2. standaard.be/preventie
 3. https://www.who.int/about/who-we-are/constitution
 4. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-health
 5. https://swprs.org/feiten-over-covid19/
 6. https://the-iceberg.net/
 7. https://www.creative-diagnostics.com/sars-cov-2-coronavirus-multiplex-rt-qpcr-kit-277854-457.htm
 8. President John Magufuli van Tanzania: "Zelfs papaja en geiten zijn Corona-positief" https://www.youtube.com/watch?v=207HuOxltvI
 9. Open brief van biochemicus drs. Mario Ortiz Martinez aan de Nederlandse kamer https://www.gentechvrij.nl/2020/08/15/foute-interpretatie/
 10. Interview met Drs Mario Ortiz Martinez https://troo.tube/videos/watch/6ed900eb-7459-4a1b-93fd-b393069f4fcd?fbclid=IwAR1XrullC2qopJjgFxEgbSTBvh-4ZCuJa1VxkHTXEtYMEyGG3DsNwUdaatY
 11. https://infekt.ch/2020/04/sind-wir-tatsaechlich-im-blindflug/
 12. Lambrecht, B., Hammad, H. De immunologie van de allergie-epidemie en de hygiënehypothese. Nat Immunol 18, 1076-1083 (2017). https://www.nature.com/articles/ni.3829
 13. Sharvan Sehrawat, Barry T. Rouse, is de hygiënehypothese van toepassing op de gevoeligheid voor COVID-19 ?, Microbes and Infection, 2020, ISSN 1286-4579, https://doi.org/10.1016/j.micinf.2020.07.002
 14. https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)30610-3?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867420306103%3Fshowall%3Dtrue
 15. https://www.hpdetijd.nl/2020-08-11/9-manieren-om-corona-te-voorkomen/
 16. Feys, F., Brokken, S., & De Peuter, S. (2020, 22 mei). Risico-batenanalyse en kosten-utiliteitsanalyse voor COVID-19 lockdown in België: de impact op geestelijke gezondheid en welzijn. https://psyarxiv.com/xczb3/
 17. Bedrijf, 2020
 18. Conn, Hafdahl en Brown, 2009; Martinsen 2008; Ja, 2008
 19. https://brandbriefggz.nl/
 20. https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/#overall-mortality
 21. https://www.xandernieuws.net/algemeen/groep-artsen-vs-komt-in-verzet-facebook-bant-hun-17-miljoen-keer-bekeken-video/
 22. https://www.petities.com/einde_corona_crises_overheid_sta_behandeling_van_covid-19_met_hcq_en_zink_toe
 23. https://zelfzorgcovid19.nl/statistieken-zwitserland-met-hcq-zonder-hcq-met-hcq-leveren-het-bewijs/
 24. https://www.cnbc.com/2020/06/08/asymptomatic-coronavirus-patients-arent-spreading-new-infections-who-says.html
 25. http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/transmission-of-covid-19-by-asymptomatic-cases.html
 26. WIE https://www.marketwatch.com/story/who-we-did-not-say-that-cash-was-transmitting-coronavirus-2020-03-06
 27. https://www.nordkurier.de/ratgeber/es-gibt-keine-gefahr-jemandem-beim-einkaufen-zu-infizieren-0238940804.html
 28. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-banknotes/banknotes-carry-no-particular-coronavirus-risk-german-disease-expert-idUSKBN20Y2ZT
 29. 29. Tegenstrijdige uitspraken van onze virologen https://www.youtube.com/watch?v=6K9xfmkMsvM
 30. https://www.hpdetijd.nl/2020-07-05/stop-met-anderhalve-meter-afstand-en-het-verplicht-dragen-van-mondkapjes/
 31. Beveiligingsexpert Tammy K. Herrema Clark https://youtu.be/TgDm_maAglM
 32. https://theplantstrongclub.org/2020/07/04/healthy-people-should-not-wear-face-masks-by-jim-meehan-md/
 33. https://www.technocracy.news/blaylock-face-masks-pose-serious-risks-to-the-healthy/
 34. https://www.news-medical.net/news/20200315/Reusing-masks-may-increase-your-risk-of-coronavirus-infection-expert-says.aspx
 35. https://werk.belgie.be/nl/nieuws/nieuwe-regels-voor-de-kwaliteit-van-de-binnenlucht-werklokalen
 36. https://kavlaanderen.blogspot.com/2020/07/als-maskers-niet-werken-waarom-dragen.html
 37. https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Meest%20recente%20update.pdf
 38. Haralambieva, IH et al., 2015. De impact van immunosenescentie op humorale immuunresponsvariatie na influenza A / H1N1-vaccinatie bij oudere proefpersonen. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26044074/
 39. Wereldwijde top over vaccinveiligheid, WHO 2019 https://www.youtube.com/watch?v=oJXXDLGKmPg
 40. Geen aansprakelijkheid fabrikanten vaccins https://m.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200804_95956456?fbclid=IwAR0IgiA-6sNVQvE8rMC6O5Gq5xhOulbcN1BhdI7Rw-7eq_pRtJDCxde6SQI
 41. https://www.newsbreak.com/news/1572921830018/bill-gates-admits-700000-people-will-be-harmed-or-killed-by-his-covid-19-solution
 42. Journalistieke code https://www.rvdj.be/node/63
 43. Desinformatie met betrekking tot COVID-19 benadert de Europese Commissie EurLex, juni 2020 (dit bestand zal uw computer niet beschadigen)
 44. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30461-X/fulltext
 45. http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/67142.pdf#search=67.142
 46. https://acu2020.org/
 47. https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0049384820303297?token=9718E5413AACDE0D14A3A0A56A89A3EF744B5A201097F4459AE565EA5EDB222803FF46D7C6CD3419652A215FDD2C874F
 48. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31180-6/fulltext
 49. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31324-6/fulltext
 50. Er is geen heropleving van de pandemie, maar een zogenaamde casedemie door meer testen.
  https://www.greenmedinfo.com/blog/crucial-viewing-understanding-covid-19-casedemic1
 51. https://docs4opendebate.be/

Lees hier het hele verhaal ...

Over de editor

Patrick Wood
Patrick Wood is een toonaangevende en kritische expert op het gebied van duurzame ontwikkeling, groene economie, Agenda 21, 2030 Agenda en historische technocratie. Hij is de auteur van Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation (2015) en co-auteur van Trilaterals Over Washington, Volumes I en II (1978-1980) met wijlen Antony C. Sutton.
Inschrijven
Melden van
gast

3 Heb je vragen? Stel ze hier.
Oudste
Nieuwste Meest Gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Allen

Wauw ! Dank u een MODELLERING - Moedig opkomen voor waarheid en gezondheid!
Integriteit voor het gezondheidsberoep en als lid van een zorgzame mensheid.

Diane Drayton Buckland

WORLD DOCTORS ASSOCIATION President kondigt aan dat Covid een seizoensgebonden infectie is en dat alle lockdowns en maskers en vaccins OVER !!!! Politici van de wereld, jullie zitten allemaal in GROOT PROBLEEM https://www.bitchute.com/video/Xf6QnaJ6Jl3V/ Duitse neuroloog op gezichtsmaskers: 'Zuurstoftekort veroorzaakt permanente neurologische schade' https://www.technocracy.news/german- neurologist-on-face-masks-oxygen-deprivation-causes-permanente-neurological-damage/ Belgische artsen, gezondheidswerkers eisen einde aan lockdowns https://www.technocracy.news/belgian-doctors-health-pros-demand-end -to-lockdowns/ Global Tiranny – Maak kennis met het World Economic Forum en hoofdtiran Klaus Schwab https://www.thelibertybeacon.com/global-tyranny-meet-the-world-economic-forum/ Bekijk “Rechter Jeanine's epische verwijdering van Justin Trudeau met opgegraven clip over 'The Five'” op YouTube https://youtube.com/shorts/F9lwacpCMlo?feature=share Greg Hunt afgevaardigde aan WHO wordt overgenomen door PPP's of wordt gecorporeerd https://cairnsnews.org/2022/ 02/22/greg-hunt-delegeren-naar-wie-wordt-overgenomen-door-ppps-of-wordt-verzelfstandigd/ MAINSTREAM MEDIA... Lees verder "