It's Back: The Rise Of UN Convention on the Law of The Sea (UNCLOS)

UNCLOS
Deel dit verhaal!

De VN wil alle oceanen en alles erin beheersen en UNCLOS is het snode verdrag dat het zal volbrengen. Dit maakt deel uit van het streven van Technocracy naar alle hulpbronnen op aarde: land, water en lucht.  TN Editor

De mondiale oceaaneconomie wordt geschat op € 1.3 biljoen. Klimaatverandering, armoede en voedselzekerheid zijn enkele van de mondiale uitdagingen die effectief kunnen worden aangepakt, als oceanen beter worden beschermd en duurzaam worden beheerd.

De Commissie en de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid hebben vandaag een gezamenlijke mededeling aangenomen waarin acties worden voorgesteld voor veilige, beveiligde, schone en duurzaam beheerde oceanen. Als een sterke mondiale speler stelt de Europese Unie een agenda voor beter oceaanbeheer op basis van een sectoroverschrijdende, op regels gebaseerde internationale aanpak.

Federica Mogherini, Hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid / vicevoorzitter van de Europese Commissie, zei: "Met deze gezamenlijke mededeling bevestigen we ons engagement om in de frontlinie te staan ​​bij de uitvoering van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties, ten behoeve van de EU-burgers en de hele wereld. Onze oceanen worden bedreigd door misdaad, piraterij en gewapende overvallen. Pogingen om territoriale of maritieme aanspraken te doen gelden, tasten de regionale stabiliteit en de wereldeconomie aan. We moeten alle instrumenten gebruiken die we hebben om oceaangovernance vorm te geven en het meer onderdeel te laten uitmaken van het externe optreden van de Europese Unie. Dit is ook een concreet voorbeeld van hoe de integrale EU-strategie voor buitenlands en veiligheidsbeleid levert in de praktijk'.

Jyrki Katainen, Vicevoorzitter verantwoordelijk voor banen, groei en investeringen merkte op: "De oceanen bieden een groot potentieel om groei, banen en innovatie te stimuleren, terwijl ze tegelijkertijd het middelpunt vormen van enkele van de meest urgente mondiale uitdagingen, zoals klimaatverandering, zwerfvuil op zee en een groeiende wereldbevolking. Met deze mededeling wordt de sterke rol van de EU als voorvechter van duurzame ontwikkeling, als mondiale speler in het kader van oceaangovernance en als gebruiker van oceaangrondes, verder bevorderd. "

Karmenu Vella, Commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij: "Oceanen vormen 70% van de planeet. De wereld is zich gaan realiseren dat oceanen betere zorg nodig hebben. Alleen sterke internationale samenwerking kan dat. De EU neemt het voortouw om wereldwijd een sterker systeem voor oceaanbeheer te creëren. We kondigen een agenda aan om de manier waarop oceanen worden beheerd te verbeteren, de menselijke druk op onze oceanen te verminderen en te investeren in wetenschap. Dit zal ervoor zorgen dat mariene hulpbronnen duurzaam worden gebruikt, voor gezonde mariene ecosystemen en een bloeiende oceaaneconomie'.

Het voorstel van vandaag bevat 14 reeksen maatregelen op 3 prioritaire gebieden: 1) verbetering van het internationale kader voor oceaangovernance; 2) Het verminderen van de menselijke druk op de oceanen en het creëren van de voorwaarden voor een duurzame blauwe economie 3) Het versterken van internationaal oceaanonderzoek en gegevens.

1. Verbetering van het internationale raamwerk voor oceaanbeheer:

Bestaande oceaanregels moeten verder worden ontwikkeld en beter worden gehandhaafd, bijvoorbeeld om gebieden aan te pakken die buiten de nationale jurisdictie vallen of om internationaal overeengekomen doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te implementeren, zoals het creëren van het streefcijfer van 10% voor beschermde mariene gebieden tegen 2020. De EU zal samenwerken met internationale partners om zorgen voor de uitvoering en zal in oktober 2017 de "Our Oceans" -conferentie organiseren om op deze toezeggingen voort te bouwen. Tegen 2018 zal de Commissie ook richtsnoeren opstellen voor de exploratie en exploitatie van natuurlijke hulpbronnen in gebieden die onder nationale jurisdictie vallen.

Op basis van zijn Maritieme veiligheidsstrategiezal de Europese Unie samenwerken met partnerlanden om de bedreigingen en risico's van de maritieme veiligheid, zoals piraterij, mensenhandel, wapens en verdovende middelen, te verminderen en daarbij ten volle gebruik te maken van de capaciteit van het nieuwe Europees Grens- en kustwachtagentschap, de EU Maritime Safety Agency (EMSA) en Fisheries Control Agency (EFCA). Bovendien is de EU sterk betrokken bij haar missies en operaties in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid in de Middellandse Zee en de Indische Oceaan. EUNAVFOR Atalanta is actief in de strijd tegen piraterij voor de kust van Somalië, terwijl EUNAVFOR Med Operatie Sophia werkt aan het ontwrichten van netwerken van mensensmokkelaars en mensenhandelaars en heeft tot nu toe meer dan 28.000 levens gered in het zuidelijke centrale Middellandse Zeegebied.

2. De menselijke druk op de oceanen verminderen en de voorwaarden scheppen voor een duurzame blauwe economie:

Nadat de Overeenkomst van Parijs in werking is getreden, zal de Commissie zich inspannen om de aan de oceaan gerelateerde acties te versterken om nationale en internationale verplichtingen na te komen, te beginnen op Oceans Day op COP22 in Marrakech op 12 november 2016. Omdat oceanen 25% van de gegenereerde CO2 absorberen, zijn ze belangrijke klimaatregelaars. Als er geen actie wordt ondernomen om de opwarming en verzuring van de oceaan te beperken, lopen oceanen het risico het klimaat te dereguleren.

Bestrijding van illegale, niet-gereglementeerde en niet-aangegeven visserij (IUU) is een prioriteit voor de EU. Ten minste 15% van de vangsten wereldwijd, ter waarde van € 8-19 miljard per jaar, is illegaal. Als leider in de strijd tegen IOO-visserij zal de EU multilaterale actie bevorderen en de rol van Interpol bij de bestrijding van IOO-visserij versterken. De Commissie zal een proefproject starten om de illegale visserij wereldwijd via satellietcommunicatie te volgen.

Zwerfvuil op zee is een andere grote bedreiging voor de oceanen. In het kader van het "Actieplan voor de circulaire economie" zal de EU tegen 2017 een strategie inzake kunststoffen voorstellen, die zal bijdragen tot het verminderen van zwerfvuil op zee met ten minste 30% tegen 2020.

De Commissie zal werken aan internationale richtsnoeren voor maritieme ruimtelijke ordening door 2025 en helpen mariene beschermde gebieden wereldwijd uit te breiden met financiering in het kader van Horizon 2020- en LIFE-programma's.

3. Versterking van internationaal oceaanonderzoek en gegevens:

Naar schatting 90% van de zeebodem van de oceanen is nog niet in kaart gebracht. Minder dan 3% wordt gebruikt voor economische activiteit. Meer begrip en gedegen wetenschappelijke kennis zijn essentieel om de hulpbronnen van de oceaan duurzaam te beheren en de menselijke druk te verminderen. Het Blue Data Network van de EU, het European Marine Observation and Data Network, levert gegevens van meer dan 100 mariene onderzoeksinstanties en is voor iedereen toegankelijk. De Commissie zal voorstellen hoe deze databank kan worden ontwikkeld tot een wereldwijd marien datanetwerk.

De voorgestelde acties zullen nu worden besproken met de EU-lidstaten in de Raad en het Europees Parlement.

Achtergrond

Het initiatief van vandaag maakt integraal deel uit van de reactie van de EU op de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties, in het bijzonder duurzameontwikkelingsdoelstelling 14 'om de oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen in stand te houden en duurzaam te gebruiken'. Het is gebaseerd op het politieke mandaat dat aan de commissaris is gegeven Vella door president Juncker 'deelnemen aan het vormgeven van internationale oceaangovernance in de VN, in andere multilaterale fora en bilateraal met belangrijke mondiale partners'.

De rol van de EU bij het bevorderen van veiligheid en beveiliging, wereldwijde maritieme groei en mondiaal bestuur via bilaterale, regionale en multilaterale partnerschappen wordt geschraagd door de Wereldwijde EU-strategie voor buitenlands en veiligheidsbeleid. De globale strategie, gepresenteerd door hoge vertegenwoordiger / vice-president Federica Mogherini roept in juni 2016 op tot een meer samenhangend intern en extern beleid. De gezamenlijke mededeling van vandaag heeft tot doel de interne en externe veiligheidsdimensies van goed oceaangovernance met elkaar te verbinden. Het houdt rekening met bestaande strategieën, met name de maritieme veiligheidsstrategie van de EU en regionale strategieën zoals de Golf van Guinee en de Indische Oceaan, met inbegrip van het geïntegreerde arctische beleid. Deze inspanningen zijn erop gericht te resulteren in een betere gedeelde internationale verantwoordelijkheid voor onze oceanen.

Voor meer informatie

Gezamenlijke communicatie en informatieblad beschikbaar op Internationale website voor oceaanbeheer

Infographic over internationaal oceaanbeheer

Infographic de EU en internationaal oceaanbeheer

EU-operaties in het Middellandse Zeegebied

Inschrijven
Melden van
gast

0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties