Verenigde Naties: 'Agenda 2030 zal cruciaal zijn voor de economische empowerment van alle migranten'

VN-plaatsvervangend uitvoerend directeur Lakshmi Puri (Youtube)
Deel dit verhaal!

TN Opmerking: deze toespraak sluit aan bij en ondersteunt het mondiale immigratiebeleid dat ernaar streeft om in elk land één multicultureel model op te zetten en vervolgens de nationale grenzen helemaal weg te nemen. Het is echter circulair redeneren: een multiculturele samenleving is nodig voor Agenda 2030, maar diezelfde burgers moeten eerst 'empowered' worden door de Agenda 2030. 

Opmerkingen van VN-plaatsvervangend uitvoerend directeur Lakshmi Puri van het nevenevenement? Beleid dat vrouwelijke en vrouwelijke migranten in staat stelt in het kader van de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling? tijdens de 60e zitting van de Commissie over de status van vrouwen op 24 maart, 2016

Excellenties,

Geachte afgevaardigden, dames en heren,

Namens de Global Migration Group (GMG) wil ik jullie allemaal welkom heten op dit CSW side event over "Beleid ter versterking van migrantenvrouwen en -meisjes in de context van de Agenda 2030."

Ik wil beginnen met het bedanken van de permanente missies van Bangladesh en Italië bij de Verenigde Naties voor het mede organiseren van dit evenement en onze vooraanstaande panelleden voor hun deelname.

De 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling biedt een unieke kans om internationale migratie op een alomvattende, op mensenrechten gebaseerde en gendergevoelige manier aan te pakken. In de belofte om niemand achter te laten, biedt de Agenda het unieke potentieel om ervoor te zorgen dat de rechten van zelfs de meest kwetsbare migranten worden beschermd en vervuld.

Ter gelegenheid van het eerste jaar van uitvoering van de 2030-agenda, is UN Women verheugd om de Global Migration Group in 2016 voor te zitten. De Global Migration Group is een interinstitutionele groep die 18-entiteiten samenbrengt om de aanneming van een meer samenhangende, alomvattende en beter gecoördineerde aanpak van de kwestie van internationale migratie aan te moedigen. UN Women vervult de belangrijke rol van voorzitter van de Global Migration Group in 2016 in lijn met drie doelstellingen:

Ten eerste, ervoor zorgen dat zowel mannelijke als vrouwelijke migranten positief worden beïnvloed door het werk van de GMG en de nadruk op vrouwen in het migratiedebat verhogen.

Ten tweede, versterking van de rol van GMG-leden en hun partners, met name Global Forum on Migration and Development (GFMD), bij de uitvoering en monitoring van de migratiegerelateerde doelstellingen en indicatoren van de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling.

Ten derde, het versterken van de effectiviteit en impact van de GMG door middel van meer coördinatie en samenwerking.

Als GMG-leerstoel in 2016 zullen VN-vrouwen het belang benadrukken van het integreren van een gendergevoelige en op mensenrechten gebaseerde aanpak bij de implementatie en monitoring van de migratiegerelateerde doelstellingen en indicatoren van de 2030-agenda. Geordende, veilige, regelmatige en verantwoorde migratie kan een empowermentproces zijn voor vrouwen om een ​​beter leven te vestigen op hun bestemming en in hun gemeenschap van herkomst, na vrijwillige terugkeer met verbeterde vaardigheden en financiële middelen.

Ik wil graag enkele overwegingen delen over het belang van het bevorderen van de rechten van vrouwelijke en vrouwelijke migranten in het kader van de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling.

Migrantenvrouwen staan ​​centraal bij het realiseren van Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG) 5 over het bereiken van gendergelijkheid en het versterken van alle vrouwen en meisjes. Aangezien vrouwen ongeveer de helft uitmaken van de 244 miljoen mensen die buiten hun geboorteland wonen, is het absoluut noodzakelijk dat SDG 5 wordt toegepast op migrantenvrouwen en een einde maakt aan alle vormen van discriminatie en ongelijkheid in wet en praktijk - inclusief migratiebeleid.

Momenteel worden veel vrouwen en meisjes in verschillende stadia van de migratiecyclus geconfronteerd met discriminatie, geweld en uitbuiting. In deze context is doelstelling 10.7, die een ordelijke, veilige, regelmatige en verantwoordelijke migratie en mobiliteit van mensen mogelijk maakt - onder meer door de uitvoering van gepland en goed beheerd migratiebeleid, van bijzonder belang om de veelvoudige kwetsbaarheid van vrouwelijke migranten in een irreguliere situatie te verminderen en degenen die in de informele economie werken, worden geconfronteerd.

Voor migranten die onregelmatige kanalen gebruiken, vormt dwangarbeid een bijzonder risico. Migrerende vrouwen zijn echter gevoeliger voor mensenhandel voor seksuele uitbuiting, en vormen 98 procent van al dergelijke slachtoffers. Hier is doel 8.7 van cruciaal belang om onmiddellijke en effectieve maatregelen te nemen om dwangarbeid uit te bannen, een einde te maken aan moderne slavernij en mensenhandel, de ergste vormen van kinderarbeid te verbieden, inclusief de aanwerving en het gebruik van kindsoldaten, en een einde te maken aan kinderarbeid in al zijn formulieren door 2025.

Verder worden veel migrantenvrouwen geconfronteerd met gendergerelateerde kwetsbaarheden die specifiek zijn voor hun sector van arbeidsmarktinvoer, die vaak rechtstreeks wordt geleid door migratiebeleid. In de sterk gefeminiseerde zorgsector bijvoorbeeld, wordt een groot aantal vrouwelijke migranten vaak in beslag genomen door hun paspoorten of identiteitsdocumenten en worden ze vaak geïsoleerd in privé-huizen, werken ze buitensporige uren zonder of met een zeer laag loon. Deze beperkende arbeidsovereenkomsten staan ​​hen niet toe van werkgever te veranderen in geval van arbeidsuitbuiting. Ze missen collectieve onderhandelingsrechten, toegang tot wettelijke of sociale bescherming, zoals een arbeidsverzekering of ouderlijke uitkeringen, en onvoldoende toegang tot gezondheidszorg, inclusief reproductieve en seksuele gezondheidszorg, evenals een gebrek aan erkenning van vaardigheden en kwalificaties. In deze context beschermt doel 8.8 de arbeidsrechten en bevordert het veilige en beveiligde werkomgevingen voor alle werknemers, inclusief migrerende werknemers, met name vrouwelijke migranten, en degenen met een precaire baan is bijzonder belangrijk.

Verder is, in overeenstemming met doelstelling 17.18, ondersteuning voor capaciteitsopbouw bij de uitsplitsing van gegevens naar geslacht, leeftijd en migratiestatus van vitaal belang om de voortgang van kwetsbare groepen - waaronder migrantenvrouwen en -meisjes - systematisch te volgen om hun mensenrechten te beschermen en de toegang tot gezondheid te garanderen , onderwijs en werkgelegenheid voor iedereen.

Ten slotte zal het verlagen van transactiekosten van overmakingen, zoals overeengekomen in doel 10.c van de 2030 Agenda, cruciaal zijn voor migratie om de economische empowerment van alle migranten te vergemakkelijken.

Dames en heren, het is onze collectieve verantwoordelijkheid om de belofte na te komen die is vastgelegd in de Agenda 2030 om "niemand achter te laten". Dit vereist het ontwerp en de uitvoering van beleid dat migrantenvrouwen en -meisjes in staat stelt hun fundamentele vrijheden en mensenrechten te realiseren en zo bij te dragen aan duurzame ontwikkeling.

Last but not least moeten we ons ook concentreren op de follow-up van de migratiegerelateerde bepalingen van de Addis Abeba-actieagenda voor ontwikkelingsfinanciering. Zowel in de Agenda 2030 als in de resultaten van Financiering voor ontwikkeling is prioriteit gegeven aan gendergelijkheid en empowerment van vrouwen als een hoofddoelstelling die duurzame ontwikkeling en financiering voor ontwikkelingsinspanningen mogelijk maakt en begunstigt.

Dank je.

Lees hier het hele verhaal ...

Inschrijven
Melden van
gast

0 Heb je vragen? Stel ze hier.
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties